Album

2013年中央电视台春节联欢晚会
By: 群星
Release:2013-02-08
群星 汇聚,2013蛇年春晚歌曲集锦
Mark
56
1
中国味道 (Live)
群星 - 2013年中央电视台春节联欢晚会
 
2
十二生肖 (Live)
群星 - 2013年中央电视台春节联欢晚会
 
3
春暖花开 (Live)
群星 - 2013年中央电视台春节联欢晚会
 
4
茉莉花 (Live)
群星 - 2013年中央电视台春节联欢晚会
 
5
My Heart Will Go On (Live)
群星 - 2013年中央电视台春节联欢晚会
6
嫦娥 (Live)
群星 - 2013年中央电视台春节联欢晚会
 
7
报喜 (Live)
群星 - 2013年中央电视台春节联欢晚会
 
8
甲板上的马头琴 (Live)
群星 - 2013年中央电视台春节联欢晚会
 
9
一辈子朋友 (Live)
群星 - 2013年中央电视台春节联欢晚会
 
10
幸福 (Live)(电视剧《幸福来敲门》主题曲)
群星 - 2013年中央电视台春节联欢晚会
 
11
山路十八弯 (Live)
群星 - 2013年中央电视台春节联欢晚会
 
12
我是一只小小鸟 (Live)
群星 - 2013年中央电视台春节联欢晚会
 
13
我爱你中国 (Live)
群星 - 2013年中央电视台春节联欢晚会
 
14
风吹麦浪 (Live)
群星 - 2013年中央电视台春节联欢晚会
 
15
净土 (Live)
群星 - 2013年中央电视台春节联欢晚会
 
16
滴答 (Live)
群星 - 2013年中央电视台春节联欢晚会
 
17
我的歌声里 (Live)
群星 - 2013年中央电视台春节联欢晚会
 
18
迎来春色换人间 (Live)
群星 - 2013年中央电视台春节联欢晚会
 
19
给我你的爱 (Live)
群星 - 2013年中央电视台春节联欢晚会
 
20
我爱你中国 (Live)
群星 - 2013年中央电视台春节联欢晚会
 
21
家人 (Live)
群星 - 2013年中央电视台春节联欢晚会
 
22
美丽中国 (Live)
群星 - 2013年中央电视台春节联欢晚会
 
23
中国范儿 (Live)
群星 - 2013年中央电视台春节联欢晚会
24
Shero (Live)
群星 - 2013年中央电视台春节联欢晚会
 
25
冬天里的一把火 (Live)
群星 - 2013年中央电视台春节联欢晚会
 
26
难忘今宵 (Live)
群星 - 2013年中央电视台春节联欢晚会