Album

改編翻唱(一)
By: 老虎歌皇
Release:2018-07-19
這個「老虎歌皇改編翻唱合集」會不定期更新歌曲,請大家密切留意,多多支持! 謝謝大家!
Mark
90
1
活著VIVA
老虎歌皇 - 改編翻唱(一)
 
2
No come no Go Live
老虎歌皇 - 改編翻唱(一)
 
3
莎隆
老虎歌皇 - 改編翻唱(一)
 
4
漆油(翻自 梁汉文)
老虎歌皇 - 改編翻唱(一)
 
5
起貼gai (Live)
老虎歌皇 - 改編翻唱(一)
 
6
中毛易 (LIVE)
老虎歌皇 - 改編翻唱(一)
 
7
黑暗中Dancing (直播Live)
老虎歌皇 - 改編翻唱(一)
 
8
傾城 (直播Live)
老虎歌皇 - 改編翻唱(一)
 
9
怎麼捨得你 (Live)
老虎歌皇 - 改編翻唱(一)
 
10
落花 (直播Live)
老虎歌皇 - 改編翻唱(一)
 
11
追(直播Live)
老虎歌皇 - 改編翻唱(一)
 
12
十面Live
老虎歌皇 - 改編翻唱(一)
 
13
祝君好 (直播Live)
老虎歌皇 - 改編翻唱(一)
 
14
加价失调
老虎歌皇 - 改編翻唱(一)
 
15
沙龍Acoustic Cover
老虎歌皇 - 改編翻唱(一)
 
16
可惜我是水瓶座
老虎歌皇 - 改編翻唱(一)
 
17
寫歌十年故事
老虎歌皇 - 改編翻唱(一)
 
18
自動棄權 Cover
老虎歌皇 - 改編翻唱(一)
 
19
溫柔(老虎歌皇版)(翻自 五月天)
老虎歌皇 - 改編翻唱(一)
 
20
無業三年
老虎歌皇 - 改編翻唱(一)
 
21
騎呢櫈
老虎歌皇 - 改編翻唱(一)
 
22
九千七百
老虎歌皇 - 改編翻唱(一)
 
23
到此為止
老虎歌皇 - 改編翻唱(一)
 
24
條頸最痛
老虎歌皇 - 改編翻唱(一)
 
25
冬天與風
老虎歌皇 - 改編翻唱(一)
 
26
可惜我買唔到飛
老虎歌皇 - 改編翻唱(一)
 
27
一起飲過的日子
老虎歌皇 - 改編翻唱(一)
 
28
不會臨老爆竊
老虎歌皇 - 改編翻唱(一)
 
29
冬天與風
老虎歌皇 - 改編翻唱(一)
 
30
搏命讀
老虎歌皇 - 改編翻唱(一)
 
31
雞糊健康
老虎歌皇 - 改編翻唱(一)
 
32
高山馬騮
老虎歌皇 - 改編翻唱(一)
 
33
溫柔(老虎歌皇版)(Cover 吴波)
老虎歌皇 - 改編翻唱(一)
 
34
預算到你
老虎歌皇 - 改編翻唱(一)
 
35
聽我呀媽唱歌(Cover Meghna Mishra)
老虎歌皇 - 改編翻唱(一)
 
36
無論如何
老虎歌皇 - 改編翻唱(一)
 
37
年少無為
老虎歌皇 - 改編翻唱(一)
 
38
拜祭夜(翻自 老虎歌皇)
老虎歌皇 - 改編翻唱(一)
 
39
殺街無盡(翻自 Supper Moment)
老虎歌皇 - 改編翻唱(一)
 
40
想食個餅
老虎歌皇 - 改編翻唱(一)
 
41
年少無為
老虎歌皇 - 改編翻唱(一)