Album

烟柳画桥
By: 秩厌
Release:2020-02-18
东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华。 望海潮·东南形胜 【作者】柳永 【朝代】宋 烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家。 云树绕堤沙,怒涛卷霜雪,天堑无涯。 市列珠玑,户盈罗绮,竞豪奢。 重湖叠巘清嘉,有三秋桂子,...
Mark
Share