Gangsta Gangsta (Dr. Fresch Remix)

Cause I'm the E
Cause I'm the E
Cause I'm the E
Cause I'm the E
Cause I'm the E
I don't slang or bang I just smoke ************* like it ain't no thing
I just smoke ************* like it ain't no thing
Cause I'm the E
I don't slang or bang I just smoke ************* like it ain't no thing
Cause I'm the E
Cause I'm the E
Cause I'm tha type o'***** that's built ta last
If ya **** wit me I'll put a foot in ya ass
How don't give a **** 'cause I keep bailin
Yo,what the **** are they yellin
Cause I'm tha type o'***** that's built ta last
If ya **** wit me I'll put a foot in ya ass
How don't give a **** 'cause I keep bailin
Yo,what the **** are they yellin........
Cause I'm the E
I don't slang or bang I just smoke ************* like it ain't no thing
I just smoke ************* like it ain't no thing
I just smoke ************* like it ain't no thing
Cause I'm the E
I just smoke ************* like it ain't no thing
Cause I'm the E
00:00
03:21