Falling

作曲 : 刘家辉
I see them down Falling to the ground
I see them down Falling to the ground
I see them down Falling to the ground
I see them down Falling to the ground
They Are Trying To Find Me
They Are Trying to break in my home
Help me
They Are Trying To Find Me
They Are Trying To break in my..
I see them down Falling to the ground
I see them down Falling to the ground
I see them down Falling to the ground
I see them down Falling to the ground
I see them down Falling to the ground
I see them down Falling to the ground
I see them down Falling to the ground
I see them down Falling to the ground
编曲:白皮书乐队
主唱/吉他:刘家辉
贝斯:卢子建
鼓:虫子
混音:包玉树
合成器:刘家辉
制作:包玉树/刘家辉
00:00
04:05