4岁-入门07-乐游原

"lè yóu yuán
乐游原
táng lǐ shāng yǐn
xiàng wǎn yì bú shì
向晚意不适
qū chē dēng gǔ yuán
驱车登古原
xī yáng wú xiàn hǎo
夕阳无限好
zhǐ shì jìn huáng hūn
只是近黄昏
译文:傍晚时候心情不是很愉悦,驾着车登上了古原。夕阳真是无限美好,不过已是黄昏。"
00:00
01:14