I Wanna Say

制作人:王耀光
编曲:周富坚
谁的笔尖评价我不对
谁的路能让你随便指点
谁的人生有时间浪费
谁的爱恨你很了解
但我很不解你对我指指点点一切
我期待的回应是 fight it do it
爱的方式有 百种千种万种
我希望你会懂 给我听好 I Wanna Say
I Wanna Say
I Wanna Say
I Wanna Say
谁的眼神挑剔又尖锐
谁的刻意曲解我无所谓
谁能随便赌别人的嘴
谁的对错不想分辨
但我很不屑你对我评头论足不绝
我期待的回应是 fight it do it
活的方式有 百种千种万种
我希望你会懂 给我听好 I Wanna Say
I Wanna Say
I Wanna Say
I Wanna Say
I Wanna Say
I Wanna Say
I Wanna Say
I Wanna Say
00:00
02:53