Sieh an, mein Sommernachtgarten! 夏宫灵囿

作曲:
Yu-Peng Chen 陈致逸
Dimeng Yuan 苑迪萌
编曲:Dimeng Yuan 苑迪萌
独奏乐器:
Electric Guitar: Dimeng Yuan
电吉他:苑迪萌
Acoustic Guitar: Dimeng Yuan
原声吉他:苑迪萌
弦乐:International Master Philharmonic Orchestra 国际首席爱乐乐团
录音棚:Jintian Recording Studio 金田录音棚
录音师:Xiaosi Wang 王小四
混音/母带:Junjie Liu 刘俊杰
出品:HOYO-MiX
00:00
01:16