Flaming Fry 烈火急烹

作曲:Yu-Peng Chen 陈致逸
编曲:Dimeng Yuan 苑迪萌
独奏乐器:Electric Guitar: Dimeng Yuan 电吉他:苑迪萌
弦乐:International Master Philharmonic Orchestra 国际首席爱乐乐团
录音棚:Jintian Recording Studio 金田录音棚
录音师:Xiaosi Wang 王小四
混音/母带:Zach Huang 黄巍
出品:HOYO-MiX
00:00
00:58