Rex Incognito 尘世闲游

作曲:Yu-Peng Chen 陈致逸
编曲:Dimeng Yuan 苑迪萌
独奏乐器:
Erhu: Jiajun Ma
二胡:马稼骏
Electric Guitar: Dimeng Yuan
电吉他:苑迪萌
弦乐:International Master Philharmonic Orchestra 国际首席爱乐
录音棚:Jintian Recording Studio 金田录音棚
录音师:Xiaosi Wang 王小四
混音/母带:Dimeng Yuan 苑迪萌
出品:HOYO-MiX
00:00
01:48