น้ำตา

*No Scroll*
ความผิดหวัง วันนี้มันเดินทางมาหาเธอ แล้วใช่ไหม
Kwahm pit wung wun nee mun dern tahng mah hah tur laeo chai mai
Disappointment has found you today, hasn't it?
ความพ่ายแพ้ วันนี้คงรังแกเธอเสียจน ทนไม่ไหว
Kwahm pai pae wun nee kong rung gae tur sia jon ton mai wai
Defeat has pushed you around today until you can't take it
เมื่อเจ็บใจก็ร้องไห้ ออกมา
Meua jep jai gor raung hai auk mah
When you're hurting, cry out
(*) เมื่อเธอต้องเหลือเพียง แค่น้ำตา
Meua tur dtaung leua piang kae num dtah
When you're left with only tears
ให้น้ำตาเป็นที่พึ่งสุดท้าย
Hai num dtah pen tee peung soot tai
Let the tears be your ultimate refuge
ปล่อยให้มันไหลลงมาอย่าเก็บไว้
Ploy hai mun lai long mah yah gep wai
Let them flow down, don't hold it back
จงร้องไป
Jong raung pai
Cry
ให้มันจำว่าเคยช้ำใจเท่าไหร่
Hai mun jum wah koey chum jai tao rai
Remember however much you once hurt
ให้น้ำตาเตือนหัวใจ
Hai num dtah dteuan hua jai
Let the tears remind your heart
ไม่มีใคร แต่อย่างน้อยมีน้ำตาคอยปลอบใจ
Mai mee krai dtae yahng noy mee num dtah koy plaup jai
When there's no one, at least there's tears to sooth your heart
จำเอาไว้
Jum ao wai
Remember that
ในวันนี้ ที่แท้ไม่ได้มีเพียงแค่เธอที่เจ็บช้ำ
Nai wun nee tee tae mai dai mee piang kae tur tee jep chum
Today, you and your pain are actually not alone
ในวันนี้รู้ไหมยังมีคนมากมาย
Nai wun nee roo mai yung mee kon mahk mai
Today, do you know? There's still a special person
ที่บอบช้ำ
Tee baup chum
Who is wounded
เจ็บแค่ไหนให้น้ำตามันปลอบใจ
Jep kae nai hai num dtah mun plaup jai
However much you're hurting, let the tears sooth your heart
00:00
03:34