กันและกัน (Gun Lae Gun) (Acoustic Version)

ta bo wa play mi dai ni cte
te dyou shie mei
men a mi pro sing mi swia men play to bei
ya hem ru
ru plam rua
ta mi rua
go ki mi dai
dai gong te kong bi ru mei tion king mi ya
dai
te kong kei di ying play rua
me ne bre pen
men a ten do zai
dai gong mi kong mai men mv gan
dai deng te
fen play mi
plen ti ki plen tai tou nen
be tei kou zai kua mai lou zai ze dai mi gan
lai gan
mi kang ting you nei kang rua you ma mai
lai ti pa rua tion shie wi la fv ha kua rai
dai mi nai
go pen ru
mv tu kuang ti mi zai glei
wo ta xi wi ku te no te ku ben ben ken bruo
ti pro sing da ya a
hei men ben plan
when ta deng kim
di zen mi pi si te gao shen
you be gang dua na na
dang me zai kang mong dai do wi
wo duo mei ting mi yong mi when
kru to kang ti rua kong te song zai tion mi bla tai
hei men ben plan
when ta deng kim
di zen mi pi si te gao shen
you be gang dua na na
dang me zai kang mong dai do wi
wo duo mei ting mi yong mi when
kru to kang ti rua kong te song zai tion mi bla tai
mi tang dang hei rou deng kim
len mi sing kong te gao shen
mi ta dang hiu dang ruo kim
len mi sing kong te gao shen
--------------End--------------
00:00
06:20