Sea wave

lyrics:red and white band
producer:Hu Hao
arranger:Hu Hao
lead singer:Bao Qi Jing
Guitar:Zhang Chuxian
bass:Geng Tong
drum:Beans
Harmony:Bao Qi Jing / Hu Hao
vocal recording:Yao Haiyi @allanwang studio
drum &bass recording:Tian Pei @ recording top technology studio
mix&mastering:Bao Rui @ recording technology studio
waves and waves
hit me on the foot.
waves and waves
hits me in the heart.
waves and waves
hit me on the foot.
waves and waves
waves and waves
hit me on the foot.
waves and waves
hits me in the heart.
waves and waves
hit me on the foot.
waves and waves
ah...
00:00
04:02